Politica raportului de colaborare

Raportul de colaborare dintre Dumneavoastră (dvs.) în calitate de Beneficiar și Cabinetul avocatului ,,Veaceslav Spalatu”, avînd calitatea de Prestator, reglementează mecanismul de oferire a consultanței juridice profesionale on-line, telefonic și în oficiu.

Acceptarea acestor reguli de colaborare se face prin acțiunile Beneficiarului privind accesarea, solicitarea serviciilor juridice și întroducerea în format electronic a datelor sale personale, sau a altor persone terțe, care au un conținut cu caracter personal, date care ulterior sunt utilizate, prelucrate și păstrate de către Cabinetul avocatului ,,Veaceslav Spalatu”, în vederea realizării sarcinii privind consultarea juridică complexă a Beneficiarului în regim on-line, telefonic și/sau consultarea juridică ulterioară a acestuia în incinta Cabinetului avocatului.

Prin prezentul consimțămînt, Beneficiarul exprimă acordul său pentru păstrarea, utilizarea și prelucrarea de către Prestator a datelor sale cu caracter personal care i-au fost puse Prestatorului la dispoziție, cu respectarea prevederilor legale a Republicii Moldova, inclusiv Beneficiarul exprimă acordul său și pentru transmitrea datelor personale în scopul prelucrării, către unități de organizare a bazelor de date sau alte persoane fizice/juridice de stat sau private, autorități de stat și instanțe de judecată, interesate în vederea exercitării conștiincioase și depline a prevederilor și condițiilor raportului juridic dintre Beneficiar și Prestator.

Prin urmare, la baza informației sus vizate stă Legea Republicii Moldova nr.133 din 08.07.2011, privind protecţia datelor cu caracter personal, Publicat: 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175, art Nr:492, Data întrării în vigoare: 14.04.2012, iar Beneficiarului se aduce la cunoștință scopul legii și domeniul de aplicare al acestei legi.

Prezenta lege creează cadrul juridic necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private.

Articolul 2. Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege reglementează relaţiile juridice care apar în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal ce fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sînt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem, efectuată în totalitate sau în parte prin mijloace automatizate, precum şi prin alte mijloace decît cele automatizate.

GĂSIȚI-NE PE HARTĂ