Nesoluționarea în termeni legali a unei cereri

Mă numesc C. A. și am așa o întrebarea la dvs.: pe 24 mai 2014 m-am adresat Consiliului raional Xxxxxx cu cererea prealabilă prin care am solicitat abrogarea deciziei nr. 7/6 din 26 august 2010„Cu privire la casarea unor plantaţii perene”. Conform avizului nr. 41621/1 din 24 mai 2014, cererea prealabilă a fost recepţionată de Consiliului raional Xxxxxx la 27 mai 2014. Dat fiind faptul că pe 26 iunie 2014 a expirat termenul legal de soluționare a unei petiții, și nu am primit răspuns la 15 iulie 2014, am depus o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului raional Xxxxxx cu privire la contestarea actului administrativ. Prin hotărârea Judecătoriei Xxxxxx din 18 septembrie 2014 acțiunea mea a fost respinsă pe motiv că în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în atribuţiile Consiliului raional nu intră aprobarea deciziilor consiliilor locale. Spuneți vă rog sunt temeiuri de contestare a hotărîrii Judecătoriei Xxxxxx din 18 septembrie 2014 cu privire la acțiunea mea? În conformitate cu art. 4 din Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19 iulie 1994, prin petiţie, în sensul prezentei legi, se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri. Cererea prealabilă se adresează organului emitent. În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, organului emitent sau organului ierarhic superior. Petiţionarul, care nu este satisfăcut de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă. La fel conform prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea sus citată, în conformitate cu care, organul sau persoana oficială cărora le-au fost adresate petiţiile sînt obligate, să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul stabilit de lege. Conform art. 7 alin. (3) al aceleiaşi Legi, petiţiile, în care sînt atacate deciziile organizaţiilor care nu au organele lor superioare, precum şi deciziile executivelor raionale, primăriilor oraşelor de subordonare republicană, se adresează instanţei de contencios administrativ. Iar, în conformitate cu art. 16 alin. (1), aceleiași legi, petiţionarii, care consideră că drepturile lor sînt lezate şi nu sînt de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale, care au examinat petiţia, au dreptul de a se adresa în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, dacă, conform legii, se adresează direct în instanţă, sau de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă, sau, în caz dacă în intervalul menţionat nu au primit răspuns – din ziua cînd trebuiau să-l primească. Conform art. 8 alin. (3) din Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19 iulie 1994, cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiţionarului. Cu referire la normele de drept considerăm că este ilegală şi neîntemeiată decizia instanţei de Judecătoriei Xxxxxx, deoarece după ce s-a stabilit cererea prealabilă înaintată de dvs. la 24 mai 2014 a fost recepţionată de Consiliul orăşenesc Xxxxxx la data de 27 mai 2014 şi respectiv în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urma a fi comunicată de îndată dvs. ca petiţionar. Astfel neexaminarea şi neeliberarea în termenul prevăzut de lege de către Consiliul raional Xxxxxx a răspunsului la cererea dvs., cu expedierea în adresa acestuia a copiei de pe actul administrativ contestat, constituie o încălcare certă a dreptului cetăţeanului la petiţionare. Accentuăm că nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri de către autoritatea publică căreia aceasta i-a fost adresată, îngrădeşte atît dreptul garantat la petiţionare a cetăţeanului, cît şi prejudiciază eficenţa întregului mecanism al etapei prealabile a contenciosului administrativ. Așadar, în baza celor relatate mai sus contestați cu apel hotărîrii Judecătoriei Xxxxxx din 18 septembrie 2014 întru restabelirea dreptului dvs. lezat. Mulțumim de colaborare! Apelați de fiece dată cînd mai aveți nevoie…

GĂSIȚI-NE PE HARTĂ